മാത്യദിനത്തിൽ " അമ്മ മരത്തണലിലെ " താരാട്ട് പാട്ട് നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ...

മാതൃ ദിനത്തിൽ " അമ്മമരത്തണലിൽ "  എന്ന  ചിത്രത്തിലെ ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക്.. 

Anoop Krishnan Anughil, @Deva surya Sreekanth Sreekumar എന്നിവർ അഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ ഗാനരചന @shincy noble. Music - @ഷൈൻ pulikkal

Plz watch.

No comments:

Powered by Blogger.