ഗോവൻ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ലഭിച്ച പുരസ്കാരം തിരുമേനിയെ കാണിക്കുന്നു.

ഗോവൻ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ പനോരമ വിഭാഗത്തിൽ " 100 years of Chrysostom "  ബയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫിലിം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.ആ അവസരത്തിൽ അവിടുന്ന് ലഭിച്ച പുരസ്കാരം തിരുമേനിയെ  ബ്ലെസി കാണിക്കുന്നു..

No comments:

Powered by Blogger.