ജിബി മാളയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ.

പ്രിയ സുഹൃത്ത് ജിബി മാളയ്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ. 

ഷാജി പട്ടിക്കര. 

No comments:

Powered by Blogger.