കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാൻ എന്ന വിസ്മയത്തിന് ഇന്ന് എൺപത്തിനാലാം പിറന്നാൾ.

കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാൻ എന്ന വിസ്മയത്തിന് ഇന്ന് എൺപത്തിനാലാം പിറന്നാൾ.

ശതാഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഗോപിയാശാന് സ്നേഹാദരം.ഗോപി ആശാന്  ദീർഘായുസും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും നേരുന്നു.

No comments:

Powered by Blogger.