ചമയകലയിലെ അതുല്യ പ്രതിഭ പ്രിയപ്പെട്ട പട്ടണം ഷായ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ..

ജന്മദിനാശംസകൾ .
....................................

ചമയകലയിലെ അതുല്യ പ്രതിഭ  പ്രിയപ്പെട്ട പട്ടണം ഷായ്ക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ജന്മദിനാശംസകൾ..

No comments:

Powered by Blogger.