മുതിർന്ന ചലച്ചിത്ര പത്രപ്രവർത്തകനും സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ഹരി നീണ്ടകര അന്തരിച്ചു.

മുതിർന്ന ചലച്ചിത്ര പത്രപ്രവർത്തകനും സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ഹരി നീണ്ടകര അന്തരിച്ചു.

No comments:

Powered by Blogger.