ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷവുമായി പാർവ്വതി തിരുവോത്ത് ,പേരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ് താരം.


മാസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മിഡീയയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന പാർവ്വതി തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ വർത്തമാനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നു

No comments:

Powered by Blogger.