നവീകരിച്ച റാന്നി ശ്രീലക്ഷ്മി തീയേറ്റർ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രദർശനം തുടങ്ങും.

നവീകരിച്ച റാന്നി ശ്രീലക്ഷ്മി തീയേറ്റർ വെള്ളിയാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 12) പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുന്നു. 
ഉദ്ഘാടന ചിത്രം "സാജൻ ബേക്കറി"

No comments:

Powered by Blogger.