" പൗവ്വർ സ്റ്റാർ " നാല് ഭാഷകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

പവർസ്റ്റാർ നാല് ഭാഷയിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.മലയാളത്തിലും കന്നടയിലും straight റിലീസായും തെല്ലുങ്കിലും തമിഴിലും ഡബ് മൂവിയായിട്ടാവും റിലീസ് ചെയുന്നത്.

മലയാളത്തിലും കന്നടയിലും straight റിലീസ് ചെയുന്ന ആദ്യത്തെ Bilingual സിനിമയാണ് പവർസ്റ്റാർ.

Need all Your Support & Blessings .

ഒമർ ലുലു .
( സംവിധായകൻ )

No comments:

Powered by Blogger.