ജിതേഷിന് ആദരാഞ്ജലികൾ .

" കൈതോല പായ വിരിച്ച് എന്നാ " നാടൻ പാട്ടിന്റെ   രചയിതാവ് ജിതേഷ് അന്തരിച്ചു. 

ജിതേഷിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ .

No comments:

Powered by Blogger.