എസ്. എൽ.പുരം ആനന്ദ് നിര്യാതനായി.

പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്  എസ് .എൽ .പുരം ആനന്ദ് നിര്യാതനായി. 
" ആലിലക്കുരുവികൾ " എന്ന ചിത്രം അദ്ദേഹം  സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു. 

എസ്. എൽ. പുരം ആനന്ദിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 

No comments:

Powered by Blogger.