തട്ടീം മുട്ടീം സീരിയലിലെ സാഗർ സൂര്യന്റെ അമ്മ മിനി സൂര്യൻ (45) അന്തരിച്ചു


തട്ടീം മുട്ടീം സീരിയലിൽ ആദി ശങ്കരൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാഗർ സൂര്യന്റെ അമ്മ മിനി സൂര്യൻ (45) അന്തരിച്ചു. 

No comments:

Powered by Blogger.