നടൻ മണികണ്ഠൻ വിവാഹിതനായി.

പ്രിയ സിനിമ നടൻ മണികണ്ഠൻ ആർ. ആചാരിയ്ക്കും ,അഞ്ജലിയ്ക്കും  സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ .

No comments:

Powered by Blogger.