ദുൽഖറിന്റെ " ഹേയ് സിനാമിക " ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു.

ബ്രിന്ദ മാസ്റ്റർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദുൽഖർ ചിത്രം 'ഹേയ് സിനാമിക'യുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു.

No comments:

Powered by Blogger.