" വാർത്തകൾ ഇതുവരെ " ടീസർ

 
" വാർത്തകൾ ഇതുവരെ "  റിലീസിന് മുന്നോടിയായി  കിടിലൻ  ടീസർ.

നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു  വെടിക്കെട്ട് ഐറ്റമാണ്..

No comments:

Powered by Blogger.