അവൾക്കായുള്ള പാട്ട്.എന്തെ മുല്ലേ..നീ വെളുത്തതെന്തേ..കമലയിലെ ആദ്യ ഗാനം നാളെ വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് പുറത്തിറങ്ങും

അവൾക്കായുള്ള പാട്ട്.എന്തെ മുല്ലേ..നീ വെളുത്തതെന്തേ..കമലയിലെ ആദ്യ ഗാനം നാളെ വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് പുറത്തിറങ്ങും. 

No comments:

Powered by Blogger.