" ഷോ മാസ്സ് വിത്ത് ഇട്ടിമാണി " കോണ്ടെസ്റ്റ് . ............................................................. https://www.facebook.com/mcrshopping/

" ഷോ മാസ്സ് വിത്ത് ഇട്ടിമാണി "  കോണ്ടെസ്റ്റ് 
..........................................................

" ഷോ മാസ്സ് വിത്ത് ഇട്ടിമാണി "  കോണ്ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. 

ഇട്ടിമാണി MCR മുണ്ടുടുത്തു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചിത്രം MCR Textiles ഇൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക് പേജിലേയ്ക് സന്ദേശമായി അയക്കുക.  നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ MCR Textiles പേജിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക് & ഷെയർ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് പേർക്കു സ്മാർട്ഫോണുകൾ സമ്മാനമായി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.


Note : ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക, കോണ്ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ചിത്രങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് മുകളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന MCR ഒഫീഷ്യൽ പേജിലേക്കാണ്.
............................................................

No comments:

Powered by Blogger.