" ആദ്യരാത്രി കളറാക്കാൻ ബ്രോക്കർ മനോഹരൻ " .

ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി ബ്രോക്കർ മനോഹരൻ ആയി ബിജു മേനോൻ എത്തുന്നു ആദ്യരാത്രിയിൽ .


BijuMenon - AjuVarghese JibuJacob - AnaswaraRajan -VijayaRaghavan - BijuSopanam ManojGuinness .

No comments:

Powered by Blogger.