അത് അറിയുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ഇല്ലേ ?

അത് അറിയുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ഇല്ലേ ?
നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ആണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ? 
നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും - ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ,
ഇനി വരുന്ന തലമുറ തീരുമാനിക്കും .

No comments:

Powered by Blogger.