മമ്മുട്ടിയുടെ പുതിയ ചിത്രം " വൺ " .

ബോബി - സഞ്ജയ് തിരക്കഥയിൽ മമ്മുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നു. " വൺ " എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. " ഉയരെ ''യ്ക്ക് ശേഷം ബോബിയും ,സഞ്ജയും എഴുതുന്ന തിരക്കഥയാണ്  ഈ സിനിമയുടേത് .

No comments:

Powered by Blogger.