ഷാജി പട്ടിക്കരയ്ക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ .

മികച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർക്കുള്ള ദേശീയ കലാ സംസ്കൃതി അവാർഡ് ലഭിച്ച ഷാജി പട്ടിക്കരയ്ക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ. 

No comments:

Powered by Blogger.