അന്നോടിയ ഓട്ടം .... " ഓട്ടം" ചിത്രത്തിലെ ഓട്ടമത്സരം


ജീവിതത്തിലെ രസകരങ്ങളായ ഓട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുക.
മതിൽ ചാടി ഓടിയത്, കാമുകിയെ കാണാൻ ഓടിയത്, പട്ടിയെക്കണ്ട്‌ പേടിച്ച് ഓടിയത്, ബസ്സുകിട്ടാൻ ഓടിയത്, അമ്മയുടെ അടി കിട്ടാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിയത്,പോലീസിനെ പേടിച്ച് ഓടിയത്… അങ്ങനെ എത്രയോ ഓട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആ ഓട്ടങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ രസകരമായി എഴുതി അയക്കുക,അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് ,അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇതിലേതും അയക്കാം. ഓട്ടം ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഒപ്പം സമ്മാനങ്ങളും. രസകരങ്ങളായ ആ ഓട്ടങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ്.
താഴെ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ,ക്ലിപ്പ് … എന്ന ക്രമത്തിൽ അയക്കുക.

No comments:

Powered by Blogger.