" എന്റെ ഹൃദയവും അവളുടെ പ്രണയവും " ഷോർട്ട് ഫിലിം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.

റൂബിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത "എന്റെ ഹൃദയവും അവളുടെ പ്രണയവും... " ഷോർട്ട് ഫിലിം  മികച്ച അഭിപ്രായവുമായി യൂട്യൂബിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.

No comments:

Powered by Blogger.