" ഓട്ടം"

പുതിയ ചിന്താഗതി ,എല്ലാം പുതിയ നടീനടൻമാർ ,അവരോടൊപ്പം " ഓട്ടം" . തോമസ് തിരുവല്ല നിർമ്മിച്ച് സാം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് " ഓട്ടം" .

No comments:

Powered by Blogger.