" അടി കപ്യാരേ കൂട്ടമണി " ടീമിന്റെ അടുത്ത ചിത്രം ഫഹദ് ഫാസിൽ ഒക്ടോബർ 29 ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും.

" അടി കപ്യാരേ  കൂട്ടമണി " ടീമിന്റെ അടുത്ത ചിത്രം ഒക്ടോബർ 29 ന് വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ഫഹദ് ഫാസിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യും. 

No comments:

Powered by Blogger.