റൂബിൻ ജോർജ്ജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പസ് പ്രണയ ഷോർട്ട് ഫിലിം " എന്റെ ഹൃദയവും അവളുടെ പ്രണയവും " സെപ്റ്റംബർ 22 ന് റിലിസ് ചെയ്യും.


റൂബിൻ ജോർജ്ജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പസ് പ്രണയ ഷോർട്ട് ഫിലിം " എന്റെ ഹൃദയവും അവളുടെ പ്രണയവും "  സെപ്റ്റംബർ 22 ന് റിലിസ് ചെയ്യും.


No comments:

Powered by Blogger.