മുതിർന്ന നടി സ്മൃതി ബിശ്വാസ് ( 100) അന്തരിച്ചു.മുതിർന്ന നടി സ്മൃതി ബിശ്വാസ് ( 100) മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചു. 


വാർദ്ധ്യക സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് അവർ മരിച്ചത് .ബംഗാളി , ഹിന്ദി,മറാത്തി,സിനിമകളിലെ വേഷങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തയായിരുന്നു  സ്മൃതി ബിശ്വാസ് .

No comments:

Powered by Blogger.