സിനിമ നിർമ്മാതാവ് ബാബു അന്തരിച്ചുസിനിമ നിർമ്മാതാവ് ബാബു അന്തരിച്ചു.


പടനായകൻ , മലപ്പുറം ഹാജി മഹാനായ ജോജി , സുന്ദരൻ ഞാനും സുന്ദരി നീയും തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ബാബു നിർമ്മിച്ചു.

No comments:

Powered by Blogger.