ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് നോബിൾ ജോസ് അന്തരിച്ചു .ആദരാഞ്ജലികൾ .


ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് നോബിൾ ജോസ് അന്തരിച്ചു .


എന്റെ മെഴുതിരിഅത്താഴങ്ങൾ , കൃഷ്ണൻകുട്ടി പണി , ശലമോൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് .

No comments:

Powered by Blogger.