പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെപ്പറ്റിയുള്ള വിഷ്ണു അടൂരിന്റെ THEME SONG "എൻ്റെ പത്തനംതിട്ട" യുടെ വീഡിയോ പത്തനംതിട്ട ജില്ല കളക്ടർ "എ. ഷിബു I.A.S" പ്രകാശനം ചെയ്തു.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെപ്പറ്റിയുള്ള വിഷ്ണു അടൂരിന്റെ THEME SONG "എൻ്റെ പത്തനംതിട്ട" യുടെ വീഡിയോ  പത്തനംതിട്ട ജില്ല കളക്ടർ "എ. ഷിബു I.A.S" പ്രകാശനം ചെയ്തു.


https://www.youtube.com/watch?v=zSURC70iRJcNo comments:

Powered by Blogger.