രേഷ്മ രവിയുടെ "ഇമ " ഷോർട്ഫിലിം പുറത്തിറങ്ങി.

 


രേഷ്മ രവിയുടെ "ഇമ " ഷോർട്ഫിലിം പുറത്തിറങ്ങി.


നിരവധി കഥകളും ഷോർട്ഫിലിം രചനയും  സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച  അഭിജിത്ത് ഹരി  മറ്റൊരു  സമകാലീന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ തയ്യാറാക്കിയ" ഇമ " ഷോർട്ഫിലിം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്  രേഷ്മ രവിയാണ്..


Please like & Share


https://youtu.be/oIlbT8lqOwQ
No comments:

Powered by Blogger.