ക്യാമറാമാൻ നവാസ് ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു .ക്യാമറാമാൻ നവാസ് ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു .

No comments:

Powered by Blogger.