ബീന രാജൻ സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്നു .ബീന  രാജൻ സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്നു. കൊല്ലം കടക്കൽ ഐരകുഴി സ്വദേശിനി  .ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസം. 


ഏഴോളം സിനിമകളിലു,പതിനഞ്ചോളം ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളിലും നിരവധി ആൽബങ്ങളിലുംവെമ്പ്സീരിയിസുകളിലും,സീരിയലുകളിലും അഭിനയിച്ചു. മേക്കപ്പിനോപ്പം അഭിനയവും തുടരുന്നു. 


വിവിധ ചിത്രങ്ങളിൽ ടെക്നിക്കിൽ ഫീൽഡുകളിലും " a point rage " മൂവിയിൽ സഹസംവിധായകയായി പ്രവർത്തിച്ചു. കഥകളും കവിതകളും ഏഴുതാറുണ്ട്. 

സിനിമയാണ്  

എന്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ ...

സ്വപ്‌നങ്ങൾ മാത്രം.... 

ആ  സ്വപ്‌നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് 

ബീന രാജൻ പറഞ്ഞു.

No comments:

Powered by Blogger.