പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബൈജു പറവൂർ ( 42 ) അന്തരിച്ചു .


പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബൈജു പറവൂർ ( 42 )അന്തരിച്ചു .


സീക്രെട്സ് എന്ന സിനിമ അദ്ദേഹം  സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു. 


No comments:

Powered by Blogger.