ഒരടിപൊളി പെരുന്നാൾ പാട്ടുമായ് വിനോദ് കോവൂർ. 

https://youtu.be/BUoq4DKxSHI


ഒരടിപൊളി പെരുന്നാൾ പാട്ട്* ⏺️


ആലാപനം : വിനോദ് കോവൂർ.

No comments:

Powered by Blogger.