ദിലീപും റാഫിയും ഒന്നിക്കുന്ന വോയ്‌സ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ മോഷൻ പോസ്റ്റർ ഏപ്രിൽ 6 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പുറത്തിറങ്ങും.


"പഞ്ചാബി ഹൗസ്, പാണ്ടിപ്പട,റിങ് മാസ്റ്റർ, ടു കൻഡ്രീസ്, വില്ലാളി വീരൻ.എന്നീ  സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ചിരിയുടെ രാജാക്കന്മാർ വീണ്ടും എത്തുന്നു"


ദിലീപും റാഫിയും ഒന്നിക്കുന്ന വോയ്‌സ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ മോഷൻ പോസ്റ്റർ ഏപ്രിൽ 6 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പുറത്തിറങ്ങും.


MOTION POSTER RELEASE 04 DAYS TO GO


#VoiceOfSathyanathan

#Dileep

#Rafi

#BadushaNM

#JojuGeorge

#ShinoyMathew

#RajanChirayil

#GrandProductions

#BadhushaCinemas

No comments:

Powered by Blogger.