'കതിവനൂര്‍ വീരന്‍' Pooja Ceremony Invitation - 23-03-2023, 9am to 10am.'കതിവനൂര്‍ വീരന്‍' Pooja Ceremony Invitation - 23-03-2023, 9am to 10am.


സുഹൃത്തെ, 

ശ്രീ മൂകാംബിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ബാനറില്‍ ഗിരീഷ് കുന്നുമ്മല്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കതിവനൂര്‍ വീരന്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പൂജ പരിപാടിയിലേക്ക് താങ്കളെ വിനയപൂര്‍വ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. 


Pooja Ceremony

23-03-2023, Thursday, 

Time: 9am to 10am.

Venue: Sri Chuzhali Bhagavathi Temple, Kadamberi, Bakkalam, Kannur.

No comments:

Powered by Blogger.