മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിൻ ക്രിസ്റ്റിയിൽ തോമസ് എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നു


മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിൻ ക്രിസ്റ്റിയിൽ തോമസ് എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നു


ക്രിസ്റ്റി വെള്ളിയാഴ്ച🌹 തീയേറ്ററിലേക്ക്


#christy

#christymovie

#alvinhenry

#mathewthomas

#malavikamohanan #rockymountaincinemas

#sajaisebastian

#kannansatheesan

#govindvasantha

#kapilkapilan

#keerthanavaidyanathan

#vinayaksasikumar 

#benyamin

#grindugopan

#centralpictures

#feb17release 

#thinkmusic  #maxxopr

#oppra

No comments:

Powered by Blogger.