ഈ വെക്കേഷന് കുടുംബ സമേതം നാലാം മുറ കാണുവാനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ .


ഈ വെക്കേഷന് കുടുംബ സമേതം നാലാം മുറ കാണുവാനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ !!

Naalaam Mura In theatres Now

The Mind Game 

Biju Menon V/S Guru Somasundaram

Book Your Tickets Now !!!

#NaalaamMura  #TheMindGame #OfficialTrailer #BijuMenon #GuruSomasundaram #Divyapillai #DeepuAnthikad #Celebrands #UFI #LakshminathCreations #Imagesadfilms  .

@deepuanthikad @shibuanthikad

@shabuanthikad @loganathan_cinematographer

No comments:

Powered by Blogger.