കേരള വിഷൻ ഫിലിം അവാർഡ്സ് 2022ൽ മികച്ച ലേഖനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ഷാജി പട്ടിക്കരയ്ക്ക് .

കേരള വിഷൻ ഫിലിം അവാർഡ്സ് 2022ൽ മികച്ച ലേഖനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ഷാജി പട്ടിക്കരയ്ക്ക്. 

"സ്വീകരണമുറിയിലെ ലോകജാലകം " എന്ന
ലേഖനത്തിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.

No comments:

Powered by Blogger.