മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റും ഗായികയും അഭിനേത്രിയുമായ കൊച്ചിൻ അമ്മിണി (80) അന്തരിച്ചു.മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റും ഗായികയും അഭിനേത്രിയുമായ കൊച്ചിൻ അമ്മിണി (80) അന്തരിച്ചു. 

കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ അശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

No comments:

Powered by Blogger.