ഫെഫ്ക്ക പ്രൊഡക്ഷൻ ഏക്സിക്യൂട്ടിവ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾക്കും എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ.

ഫെഫ്ക്ക പ്രൊഡക്ഷൻ ഏക്സിക്യൂട്ടിവ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾക്കും എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ.

No comments:

Powered by Blogger.