പൂക്കളും അത്ത ചമയങ്ങളുമായി മറ്റൊരു പൊന്നോണക്കാലം കൂടി...എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അത്തം ദിനാശംസകൾ 🌼💚 സുരഭീ ലക്ഷ്മി.

പൂക്കളും അത്ത ചമയങ്ങളുമായി മറ്റൊരു പൊന്നോണക്കാലം കൂടി...എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അത്തം ദിനാശംസകൾ 🌼💚

സുരഭീ ലക്ഷ്മി. 

Photography; @ameer_mango
Camera Assistant ; @Arjunsreehari
Make Up ; @rejishaeveryouth
Ornaments; @makeoveravenue
Costume ; @klumbyprajinajaanaki 
Location ; @manikkalmana

#Atham #atham2022 #onamvibes #happyatham
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments:

Powered by Blogger.