നാടക ,സീരിയൽ ,സിനിമ നടൻ ബാബു വാഴപ്പിളളി നിര്യാതനായി.

നാടക,സീരിയൽ ,സിനിമ നടൻ  ബാബു വാഴപ്പിള്ളി നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് നടക്കും .

No comments:

Powered by Blogger.