ഗുരുവായൂർ സ്വദേശിയും മലയാള സിനിമ നിർമ്മാതാവുമായ റോയ്സൺ വെള്ളറ അന്തരിച്ചു.

ഗുരുവായൂർ സ്വദേശിയും മലയാള സിനിമ നിർമ്മാതാവുമായ റോയ്സൺ വെള്ളറ അന്തരിച്ചു. 

ഭാര്യ : വിൻസി ,മൂന്ന് ആൺമക്കളും ഉണ്ട്.

No comments:

Powered by Blogger.