ഡോ. എൻ.എം.ബാദുഷായക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ.

പ്രിയപ്പെട്ട ഡോ. എൻ.എം.ബാദുഷായക്ക്  ജന്മദിനാശംസകൾ. 
......................................

മലയാള സിനിമയിലെ  പ്രൊഡക്ഷൻകൺട്രോളറും,
നിർമ്മാതാവും, നടനുമായ  പ്രിയപ്പെട്ട ഡോ. എൻ.എം ബാദുഷായ്ക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ 
ജന്മദിനാശംസകൾ ❤️❤️. 

No comments:

Powered by Blogger.