എഡിറ്റർ റിയാസ് കെ. ബദറിൻ്റെ മാതാവ് റഹ്മത്ത് അന്തരിച്ചു.

എഡിറ്റർ  റിയാസ് കെ. ബദറിന്റെ  മാതാവ് റഹ്മത്ത്  കുളങ്ങര ഹൗസ്  അന്തരിച്ചു. 

No comments:

Powered by Blogger.