സേതുരാമയ്യർ തന്റെ കേസ് ഡയറി തുറന്നിട്ട് ഇന്ന് 34 വർഷങ്ങൾ..

സേതുരാമയ്യർ തന്റെ കേസ് ഡയറി തുറന്നിട്ട് ഇന്ന്  34 വർഷങ്ങൾ..

#34YearsofCBI #CBI5 #Mammootty #KMadhu #SNSwamy  #swargachitra

No comments:

Powered by Blogger.