മാഹിയിലെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം 🎉🎉 ' ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ ' യുടെ ലൊക്കേഷനിൽ കേക്ക് മുറിച്ച് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ .

മാഹിയിലെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം 🎉🎉
' ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ ' യുടെ ലൊക്കേഷനിൽ കേക്ക് മുറിച്ച് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ..
ലൊക്കേഷൻ @ പന്തക്കൽ, മാഹി

No comments:

Powered by Blogger.