ഡിസംബർ 30മുതൽ വിധി ഇത് വെറും ഒരു സിനിമ കഥ അല്ല ജീവിതത്തിന്റെ നേർകാഴ്ച .

ഡിസംബർ 30 മുതൽ " വിധി" 
ഇത്  വെറും ഒരു സിനിമ കഥ അല്ല ജീവിതത്തിന്റെ നേർ കാഴ്ച.


No comments:

Powered by Blogger.